Skip to main content

ITM

se provádí předem a růst se vznikem nebezpečí pro úplné odstranění následků nehod, katastrof a živelných pohrom. Provádění inženýrských a technických opatření poskytuje kvalitativně nové vlastnosti obranným strukturám civilní obrany; umístění objektů, včetně JE, potenciálně nebezpečných a jiných objektů; plánování měst, zajištění bezpečnosti komunálních a energetických zařízení, dopravních zařízení; ochrana hospodářských zvířat; výroba zemědělsko-průmyslové produkce; maskování městských a venkovských sídel a hospodářských objektů. Plánování ITM civilní obrany provádí v oddělených částech „ITM GO. Havarijní prevence a reakce“ plánů rozvoje měst, stavebních plánů budov a staveb na prevenci akčních plánů a havarijních situací a plánování civilní obrany na všech úrovních GO a RSE.

EdwART. Slovníček pojmů Ministerstva pro mimořádné události, 2010